Đổi mật khẩu wordpress admin trong ubuntu server

Gõ lệnh mysql trên cửa số shh để truy cập vào database

SHOW DATABASES; để hiển thị tất cả cơ sở dữ liệu hiện đang có trong vps.

Gõ lệnh use ten-databse (ví dụ: use wordpress) để vào database cụ thể

Gõ lệnh UPDATE wp_users SET user_pass = MD5( ‘new_password’ ) WHERE wp_users.user_login = “admin”;

Đổi là user_login tương ứng ở đây là admin.
Mật khẩu mới có được sẽ là new_password