Nhóm và tính tổng trong mảng

Nhóm và tính tổng cho mảng (Group by and sum array)

 $groups = $data->groupBy('employee'); 
		$array = $groups->mapWithKeys(function ($group, $key) {
			
			return [
				$key =>
					[
						'employee' => $key, 
						'totalhours' => $group->sum('totalhours'),
					]
			];
		});