Tạo sidebar sticky dễ dàng với Theia Sticky Sidebar

tạo sidebar sticky với theia sticky sidebar
5/5 - (1 vote)

Theia Sticky Sidebar là một plugin có thể nói là khá phổ biến mà ai từng làm blog hay web đều biết. Nhờ nó mà bạn sẽ làm sidebar sticky dễ dàng và đẹp hơn.

Nếu bạn rành về javascript thì việc tự viết js để làm sidebar sticky không phải là vấn đề gì. Nhưng nếu chỉ biết ít ít hoặc chã biết gì thì Theia Sticky Sidebar sẽ là một lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn. Dưới đây hanhtinhcongnghe.com sẽ làm một hướng dẫn nho nhỏ để giúp bạn có được một sidebar sticky siêu mượt mà và đẹp mắt.

Cách tạo sidebar sticky bằng Theia Sticky Sidebar

Trước tiên để tạo được sidebar sticky thì bạn cần phải có thư viện javascipt của Theia Sticky Sidebar. Bạn có thể tải file Js của nó tại đây hoặc copy đoạn code bên dưới.

/*! Custom - Theia Sticky Sidebar | v1.7.0 - https://github.com/WeCodePixels/theia-sticky-sidebar */
!function(i){i.fn.theiaStickySidebar=function(t){function e(t,e){return!0===t.initialized||!(i("body").width()<t.minWidth)&&(function(t,e){t.initialized=!0,0===i("#theia-sticky-sidebar-stylesheet-"+t.namespace).length&&i("head").append(i('<style id="theia-sticky-sidebar-stylesheet-'+t.namespace+'">.theiaStickySidebar:after {content: ""; display: table; clear: both;}</style>'));e.each(function(){var e={};if(e.sidebar=i(this),e.options=t||{},e.container=i(e.options.containerSelector),0==e.container.length&&(e.container=e.sidebar.parent()),e.sidebar.parents().css("-webkit-transform","none"),e.sidebar.css({position:e.options.defaultPosition,overflow:"visible","-webkit-box-sizing":"border-box","-moz-box-sizing":"border-box","box-sizing":"border-box"}),e.stickySidebar=e.sidebar.find(".theiaStickySidebar"),0==e.stickySidebar.length){var a=/(?:text|application)\/(?:x-)?(?:javascript|ecmascript)/i;e.sidebar.find("script").filter(function(i,t){return 0===t.type.length||t.type.match(a)}).remove(),e.stickySidebar=i("<div>").addClass("theiaStickySidebar").append(e.sidebar.children()),e.sidebar.append(e.stickySidebar)}e.marginBottom=parseInt(e.sidebar.css("margin-bottom")),e.paddingTop=parseInt(e.sidebar.css("padding-top")),e.paddingBottom=parseInt(e.sidebar.css("padding-bottom"));var n=e.stickySidebar.offset().top,s=e.stickySidebar.outerHeight();function d(){e.fixedScrollTop=0,e.sidebar.css({"min-height":"1px"}),e.stickySidebar.css({position:"static",width:"",transform:"none"})}e.stickySidebar.css("padding-top",1),e.stickySidebar.css("padding-bottom",1),n-=e.stickySidebar.offset().top,s=e.stickySidebar.outerHeight()-s-n,0==n?(e.stickySidebar.css("padding-top",0),e.stickySidebarPaddingTop=0):e.stickySidebarPaddingTop=1,0==s?(e.stickySidebar.css("padding-bottom",0),e.stickySidebarPaddingBottom=0):e.stickySidebarPaddingBottom=1,e.previousScrollTop=null,e.fixedScrollTop=0,d(),e.onScroll=function(e){if(e.stickySidebar.is(":visible"))if(i("body").width()<e.options.minWidth)d();else{if(e.options.disableOnResponsiveLayouts){var a=e.sidebar.outerWidth("none"==e.sidebar.css("float"));if(a+50>e.container.width())return void d()}var n,s,r=i(document).scrollTop(),c="static";if(r>=e.sidebar.offset().top+(e.paddingTop-e.options.additionalMarginTop)){var p,b=e.paddingTop+t.additionalMarginTop,l=e.paddingBottom+e.marginBottom+t.additionalMarginBottom,f=e.sidebar.offset().top,h=e.sidebar.offset().top+(n=e.container,s=n.height(),n.children().each(function(){s=Math.max(s,i(this).height())}),s),g=0+t.additionalMarginTop,S=e.stickySidebar.outerHeight()+b+l<i(window).height();p=S?g+e.stickySidebar.outerHeight():i(window).height()-e.marginBottom-e.paddingBottom-t.additionalMarginBottom;var u=f-r+e.paddingTop,m=h-r-e.paddingBottom-e.marginBottom,y=e.stickySidebar.offset().top-r,k=e.previousScrollTop-r;"fixed"==e.stickySidebar.css("position")&&"modern"==e.options.sidebarBehavior&&(y+=k),"stick-to-top"==e.options.sidebarBehavior&&(y=t.additionalMarginTop),"stick-to-bottom"==e.options.sidebarBehavior&&(y=p-e.stickySidebar.outerHeight()),y=k>0?Math.min(y,g):Math.max(y,p-e.stickySidebar.outerHeight()),y=Math.max(y,u),y=Math.min(y,m-e.stickySidebar.outerHeight());var v=e.container.height()==e.stickySidebar.outerHeight();c=(v||y!=g)&&(v||y!=p-e.stickySidebar.outerHeight())?r+y-e.sidebar.offset().top-e.paddingTop<=t.additionalMarginTop?"static":"absolute":"fixed"}if("fixed"==c){var x=i(document).scrollLeft();e.stickySidebar.css({position:"fixed",width:o(e.stickySidebar)+"px",transform:"translateY("+y+"px)",left:e.sidebar.offset().left+parseInt(e.sidebar.css("padding-left"))-x+"px",top:"0px"})}else if("absolute"==c){var T={};"absolute"!=e.stickySidebar.css("position")&&(T.position="absolute",T.transform="translateY("+(r+y-e.sidebar.offset().top-e.stickySidebarPaddingTop-e.stickySidebarPaddingBottom)+"px)",T.top="0px"),T.width=o(e.stickySidebar)+"px",T.left="",e.stickySidebar.css(T)}else"static"==c&&d();"static"!=c&&1==e.options.updateSidebarHeight&&e.sidebar.css({"min-height":e.stickySidebar.outerHeight()+e.stickySidebar.offset().top-e.sidebar.offset().top+e.paddingBottom}),e.previousScrollTop=r}},e.onScroll(e),i(document).on("scroll."+e.options.namespace,function(i){return function(){i.onScroll(i)}}(e)),i(window).on("resize."+e.options.namespace,function(i){return function(){i.stickySidebar.css({position:"static"}),i.onScroll(i)}}(e)),"undefined"!=typeof ResizeSensor&&new ResizeSensor(e.stickySidebar[0],function(i){return function(){i.onScroll(i)}}(e))})}(t,e),!0)}function o(i){var t;try{t=i[0].getBoundingClientRect().width}catch(i){}return void 0===t&&(t=i.width()),t}return(t=i.extend({containerSelector:"",additionalMarginTop:0,additionalMarginBottom:0,updateSidebarHeight:!0,minWidth:0,disableOnResponsiveLayouts:!0,sidebarBehavior:"modern",defaultPosition:"relative",namespace:"TSS"},t)).additionalMarginTop=parseInt(t.additionalMarginTop)||0,t.additionalMarginBottom=parseInt(t.additionalMarginBottom)||0,function(t,o){e(t,o)||(console.log("TSS: Body width smaller than options.minWidth. Init is delayed."),i(document).on("scroll."+t.namespace,function(t,o){return function(a){var n=e(t,o);n&&i(this).unbind(a)}}(t,o)),i(window).on("resize."+t.namespace,function(t,o){return function(a){var n=e(t,o);n&&i(this).unbind(a)}}(t,o)))}(t,this),this}}(jQuery);

Bạn tạo một file có tên là theia-sticky-sidebar.js (hoặc là tên bất kỳ mà bạn muốn) và dán đoạn code trên vào, rồi up nó lên host của bạn. Sau đó thì bỏ đường link của file bạn vừa lưu vào trước thẻ </header> hoặc trước thẻ </body>.

Nếu bạn dùng wordpress thì vào trong file function.php tìm đến đoạn có chữ “wp_enqueue_scripts” và làm giống như đoạn code bên dưới (nhớ chỉnh lại đường dẫn cho phù hợp với của bạn nhé).

function hanhtinhcongnghe_scripts() {	
	
	wp_enqueue_script( 'hanhtinhcongnghe-sidebar', get_template_directory_uri() . '/js/sticky-sidebar.js', array(), _S_VERSION, true );

}
add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'hanhtinhcongnghe_scripts');

Tiếp theo xác định tên id hoặc class của sidebar (ví dụ của mình là .main-sidebar) và thay nó vào đoạn code bên dưới. Và dán đoạn code này vài file js của bạn, bạn cũng có thể dán đoạn code này vào trong file js đã tạo phía trên.

 $(function() {
  // sticky sidebar
  $(".main-sidebar").each(function() {
    $(this).theiaStickySidebar({
      additionalMarginTop: 20,
      additionalMarginBottom: 20
    })
  }),
});

Như vậy là bạn đã hoàn thành việc tạo sidebar sticky một cách đơn giản với sự hỗ trợ của Theia sticky sidebar.

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ được bảo mật.